Guide shoe of metal - counter weight

Guide shoe of metal - counter weight